Korkankru

Reading Time: 2 minutes

Partnerships


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่

ธนาคารกรุงเทพ

โครงการบัวหลวงก่อการครู เป็นโครงการในการดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ในทุกบริบท มีจุดมุ่งหวังจะเห็นการพัฒนาการศึกษาไทยไปในทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มจากครูผู้ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและขยายไปสู่ผู้เรียน

กลุ่มธุรกิจทีซีพี (TCP)

โครงการโรงเรียนปล่อยแสง เป็นโครงการในการดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจทีซีพี มีจุดมุ่งหวังจะเห็นการพัฒนาการศึกษาไทยไปในทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มจากครูผู้ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและขยายไปสู่ผู้เรียน

มูลนิธิใจกระทิง

การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.พิจิตร ในความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มูลนิธิใจกระทิง มุ่งทำงานขับเคลื่อนการศึกษาใน ๓ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษาระดับเครือข่าย และระดับนโยบาย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา ที่องค์ประกอบต่าง ๆ คือ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและสังคม

ผู้ร่วมก่อตั้ง


คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับ ประสบการณ์ทั้งใน ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณภาพและเป็นธรรม

มูลนิธิมะขามป้อม

องค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกลุ่มเล็กๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผ่านงานศิลปะ และกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา 

Black box

สำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ผ่าน Visual Note-taking , Visual Aid for communication , Visual Facilitation และ Visual Info Graphic

Sevenpresents

สำนักงานที่มุ่งเน้นทำงานด้านความสัมพันธ์ การพัฒนาตัวเอง และพัฒนาองค์กร ให้กับองค์กรชั้นนำและบุคคลทั่วไป

Network