Korkankru

จิตตปัญญาศึกษา

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษาผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณออกแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์...