Korkankru

Social Facilitation

ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 มีคุณณัฐฬส วังวิญญู เน้นเรื่องการรู้จักตัวเองอย่างลงลึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยอาศัยกระบวนการภาวนา3 มิติ คือ รู้ตัว รู้ตัวตน และรู้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติด้วยการนั่ง ยืน เดิน สัมผัสธรรมชาติ...

ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1

เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 3 เน้นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นชัดเจนที่จะขับเคลื่อนสังคมในมุมใดมุมหนึ่งตามความสนใจและถนัดของตัวเองเป็นคนรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันโดยจะเป็นเรียนสองครั้งต่อเนื่อง ครั้งละ 4 วัน เวทีแรกมีคุณประชา หุตานุวัตร เป็นกระบวนกรหลัก เน้นเรื่องการเติมเครื่องมือ มุมมอง ความเข้าใจ และลงลึกด้านใน เพื่อเชื่อมสู่เวทีที่สอง ซึ่งคุณณัฐฬส วังวิญํู จะมารับไม้เป็นกระบวนกรต่อไป...

ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

เวทีการเรียนรู้ภาวะการน าเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 มีคุณณัฐฬสวัง วิญญู และทีมรับไม้เป็นกระบวนกรต่อจาก คุณประชาหุตานุวัตร เป็นเรื่องการรู้จักตัวเองอย่างลงลึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการภาวนา3 มิติ คือ รู้ตัว รู้ตัวตน และรู้ธรรมชาติ...