Korkankru

หนังสือ

นารี เจริญผลพิริยะ: แด่หัวใจทุกดวง

สื่อในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ เรื่องเล่าและภาพลายเส้น เรื่อง แด่หัวใจทุกดวง คนต้นเรื่อง นารี เจริญผลพิริยะ ผู้ใช้หัวใจ ความห่วงใย กับความรู้เรื่องสันติภาพ สันติวิธี และการเป็นนักจัดกระบวนการ ลงไปทำงาน “เยียวยา” ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ผู้หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่เหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ จนถึงปัจจุบัน คนเล่าเรื่อง น.ส.เมธิรา...

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วม จากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์/ปัณฑิตา จันทร์อร่ามบรรณาธิการวิชาการ กานน คุมพ์ประพันธ์บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉายแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม/ผลิต บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัดจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 220 บาท 312 หน้า ราคาพิเศษ 200...

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออกประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณพิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดดจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท 399 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน...

ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่เขียนโดย ธนัญธร เปรมใจชื่น ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์ บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณพิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณ แบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดดจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 140...

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพาพิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560 จำนวน 1,000 เล่ม ราคา 120 บาท จำนวน 152 หน้าบรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ผู้วาดภาพประกอบ อรทัย กุศลรุ่งรัตน์ พิสูจน์อักษร อมรรัตน์ เกรียงขจรแบบปก อัครา...

ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพาพิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560 จำนวน 1,000 เล่ม ราคา 120 บาท จำนวน 152 หน้าบรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ ผู้วาดภาพประกอบ อรทัย กุศลรุ่งรัตน์ พิสูจน์อักษร อมรรัตน์ เกรียงขจร...

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออกเขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์ประสานงานต้นฉบับ พรชนก อารยะกุลชัย ประสานงานการผลิต กานนท์ คุมพ์ประพันธ์  แบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม...

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษาผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณออกแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์...

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย โดย คณะกรรมการนิเวศเอเชีย บรรณาธิการ ประชา หุตานุวัตร กองบรรณาธิการ ช่อฟ้า เจตนาวีระบุตร พรพิมล สันทัดอนุวัติ พัชรี ชนมนัส

นำทางข้างใน: ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต

ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ การเปลี่ยนแปลงแม้ในระดับปัจเจกก็มีพลังมากพอจะสร้างคุณูปการต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ ประสบการณ์จริงของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมสิบสองท่าน ถ่ายทอดผ่านการสนทนาและสะท้อนย้อนมองเส้นทางชีวิตตนเอง ที่ได้ถูกหล่อหลอมผ่านประสบการณ์หลากหลาย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโต ทั้งในเชิงความรู้ ทักษะ ความคิด จิตวิญญาณ จนกลายเป็นแรงผลักให้ก้าวมาเป็นนักขับเคลื่อนสังคม ที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เรื่องราวของพวกเขาจะนำมาซึ่งพลัง ความหวัง และแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่านมองเห็นศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของตนเอง ในการเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงหนังสือ นำทางข้างใน : ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโตสัมภาษณ์...