Korkankru

หนังสือ

นำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

เมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา แล้วมองลงมาที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลกๆ 15 ต้น แต่ใคร่ครวญด้วย "ตาใน" จนเห็น "ป่าแห่งมนุษย์" เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ (event) แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures) ของคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ได้เปล่งประกาศออกมาเป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง เป็นแรงบันดาลใจ ที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากกำแพงที่แต่ละคนดำรงอยู่มาร่วมสนทนา...

วิจารณ์ พานิช: สอนอย่างมือชั้นครู

หนังสือ: สอนอย่างมือชั้นครูเขียนโดย: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชถอดความจากหนังสือ Teaching at Its Best: A Research - Based Resource for College Instructors เขียนโดย Linda B. Nilsonที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนุชาติ...

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่บรรณาธิการ : ประชา หุตานุวัตร วราภรณ์ หลวงมณีกองบรรณาธิการ : พรพิมล สันทัดอนุวัตร และ พัชรี ชนมนัส บรรณาธิการต้นฉบับ : จารุประภา วะสี ประสานงานภาพถ่าย : พรรัตน์...

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่นำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศอย่างความต่อเนื่องและยั่งยืน 

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย โดย คณะกรรมการนิเวศเอเชียบรรณาธิการ: ประชา หุตานุวัตรกองบรรณาธิการ: ช่อฟ้า เจตนาวีระบุตร พรพิมล สันทัดอนุวัติ พัชรี ชนมนัส 

นำร่วม ร่วมนำ: ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1

รวมการสนทนาว่าด้วยความหมายของการนำร่วม-ร่วมนำ จากชีวิต ประสบการณ์และการทำงานของ 15 บุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขา "บุคคลและผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การทำความรู้จัก ด้วยรูปลักษณ์การนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ การใช้ภาพที่สวยงามดึงดูด การบอกถึงความรู้สึกต่างๆ บวกกับคุณค่าของเนื้อหาในแนวคิดและผลงานของแต่ละท่านผลงานในแต่ละส่วนของสังคม ทำให้เราได้ขยายเส้นขอบฟ้าการรับรู้ของเราออกไปจนสุดประมาณ การรับรู้ของเราก่อให้เกิดการจุดประกายภายใน บทเรียนจากการทุ่มเททำงานที่แต่ละท่านรักจนประสบความสำเร็จช่วยให้เราได้แง่คิดใหม่ๆ กับงานของเรา ขณะเดียวกันเราได้เชื่อมต่อโดยไม่รู้สึกตัวกับท่านเจ้าของเรื่องราวเหล่านั้น เป็นความรู้สึกร่วมในความดีและความงามของสังคมไทย" นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ก่อเขต...

วิศิษฐ์ วังวิญญู: เบ้าหลอมผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการได้รับเชิญให้ไปนำเสนอความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างเบ้าหลอมผู้นำรุ่นใหม่ ในเวทีผู้นำแห่งอนาคต ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้นำระนาดทุ้ม: บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ ก่อนจะเชื้อชวนให้เข้าไปถอดรหัสสภาวะการนำเชิงกลุ่มในสังคมไทย จากเรื่องระนาดทุ้มและตะกร้อวง และยืนยันว่า ปัจเจกภาพย่อมสัมพันธ์แนบแน่นกับสมุหภาพ เพราะผู้คนทั่วไปจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในแวดวงของผู้มีจิตใจสูง พร้อมจะให้โอกาสผู้อื่น และยอมรับว่ามีความต่างจากตนเอง

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายในจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 240 ราคาพิเศษ 220สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรอ่อนโยนและนุ่มนวลเท่าน้ำ แต่ไม่มีอะไรชนะสิ่งแข็งแกร่งได้ดีเท่าน้ำ อ่อนโยนย่อมชนะพละกำลัง นุ่มนวลย่อมชนะแข็งกระด้าง คนส่วนมากรู้ความข้อนี้ แต่น้อยคนปฏิบัติตามข้อนี้ อ่อนโยนและเข้มแข็ง ในบทที่ ๗๘ มีการเปรียบผู้นำที่แท้กับน้ำ (หน้า๕๕) หนังสือ ผู้นำที่แท้มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัดเขียนโดย ประชา หุตานุวัตรจัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 140 ราคาพิเศษ 100หมายเหตุ...