Korkankru

พังงา

พังงาแห่งความสุข: ความสุขร่วมสร้างของคนพังงา

เมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นถิ่น อาหารการกิน และชาติพันธุ์ เมืองที่ควรจะมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไข แต่หลายปีที่ผ่านมา พังงากลับต้องต่อสู้กับสารพัดปัญหาที่ประเดประดังถาโถม โดยเฉพาะหลังคลื่นยักษ์เมื่อปี 2547 ไม่มากก็น้อย สึนามิคือตัวแปรที่ทำให้คนท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของบ้านเกิด และมองปัญหาตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ว่า พังงาดีกว่านี้ได้ กว่า 10 ปี ที่คนกลุ่มต่างๆ ในพังงาร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน วันนี้ความสุขเริ่มผลิดอก รอยยิ้มเริ่มออกผล...

ค้นหาหน้าตาของความสุข

ความสุขมีหลากหลายนิยาม สุดแต่ความรู้สึกนึกคิดในโมงยามนั้น แต่สำหรับคนพังงา เนื้อในแห่งความสุขที่พวกเขาว่า คือการกำหนดชีวิตตนเองได้ในฐานะพลเมืองของจังหวัด คำตอบนี้มิได้เอ่ยขึ้นลอยๆ แต่อย่างใด แต่เป็นคำตอบที่ผ่านกระบวนค้นหา ผ่านปากคำของชุมชน ชาวบ้าน ลูกเด็กเล็กแดงในจังหวัดพังงา ความสุขในที่ดินทำกินที่มั่นคง ทรัยพากรท้องถิ่นที่ไม่ถูกล้างผลาญ รายได้ยังชีพที่เพียงพอ การศึกษาที่ออกแบบเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสวัสดิรัฐและชุมชนที่มั่นคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินมีความรู้และเท่าทันภัยพิบัติ  ตามที่ได้ไล่เรียงมา คือความสุขที่คนพังงาปรารถนาในการสิทธิและส่วนร่วม เพื่อออกแบบชีวิต ชุมชน และจังหวัด ในฐานะที่เขาเหล่านี้ล้วนเป็นพลเมืองคนหนึ่ง’ ติดตามเรื่องราวและหลักสูตรการเรียนรู้...

พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

“พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”ณ สำนักงานสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขใกล้โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดการ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ พิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา (ฉันภัตตาหารเช้า)  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐...

พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้

ส่วนหนึ่งของบทเรียนการทำงานของ พังงาแห่งความสุข ที่ทำงานร่วมกันมากว่า 20 ปีเท่านั้น ภายในหนังสือยังมีประสบการณ์การล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางในการทำงานของชุมชน ที่จะทำให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ทำพลาดซ้ำ บทเรียนการทำงานของพังงาไม่ใช่สูตรสำเร็จหรือตัวอย่างที่สมบูรณ์แต่อย่างใด แต่เป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ ได้เรียนรู้และทบทวนการทำงานเพื่อสังคมไปด้วยกัน

สรุปการอบรมโมดูลที่ 3 ครั้งที่ 2

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โมดูลที่ 3: นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) วันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯโดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต...