Korkankru

อธิษฐาน์ คงทรัพย์

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL4) ฉบับเต็ม

เวทีการเรียนรู้ CL4 เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการจัดเวที CL ครั้งที่ 1, 2 และ CLX ซึ่งผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รู้สึกได้รับประโยชน์อย่างมาก จึงมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดเวทีในลักษณะดังกล่าวอีก โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงจัดเวทีการเรียนรู้ CL3 และ 4 เพิ่มเติม โดยให้สมาชิกที่เข้าร่วม CL สามครั้งแรกเป็นผู้เสนอรายชื่อสมาชิกในเครือข่ายของตนเองที่ต้องการเข้าร่วมมาให้โครงการพิจารณาและเลือกผู้เข้าร่วมประมาณ 40...

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL3) ฉบับเต็ม

โครงการเวทีการเรียนรู้ CL3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไม่ใช่การอบรม แต่เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนทำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน กระบวนกร โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และคุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ เป็นกระบวนกร...