Korkankru

ข่าวสาร

เปิดลงทะเบียน ‘ตลาดวิชา’ 9 วิชาสาแก่ใจ

ได้เวลาหยิบถุงผ้าไปหอบ 9 วิชาให้สาแก่ใจกันเถอะ ! เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านฟอร์ม https://forms.gle/4YB9pS3SDn6EREgN6 โดยมีรายละเอียดของ ‘ตลาดวิชา’ ทั้ง 9 วิชา ได้แก่ คิด เห็น เป็นภาพเพิ่มกำลังการเรียนรู้ คอร์สที่จะช่วยคุณฝึกจับประเด็น และสื่อสารเนื้อหาออกมาเป็น "ภาพ" ง่าย ๆ เพื่อทำให้การพูดคุย...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการก่อการครู รุ่น 4

โครงการก่อการครูขอขอบคุณที่ท่านก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปกับเรา ‘โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้’ โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมขบวนการรุ่น 4 จำนวน 133 ท่าน ขอให้คุณครูแกนนำรุ่น 4  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินประกันการเข้าร่วมจำนวน 3,000 บาท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นี้...

เปิดรับสมัครโครงการก่อการครู “ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” รุ่นที่ 4

วิกฤตการศึกษา ที่มาของ “ ก่อการครู ” การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยได้ฝากความหวังต่ออนาคตของประเทศไว้ที่การศึกษาในฐานะที่เป็นระบบหลักในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีคุณภาพ  แม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีการพยายามปฏิรูปการศึกษาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการจัดการศึกษาไปยังภาคส่วนต่าง ๆ การพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสให้มีระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา การพยายามผลักดันให้เกิดชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) แต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่าการศึกษาของไทยยังคงเป็นความทุกข์ของสังคม...

รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม (NGOs) กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ (Impact value) เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง รวมถึงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ทุนเปล่า (Grant) จากทั้งภาครัฐและเอกชน โปรเจ็ค Intrapreneur for Change จึงเกิดขึ้น เพื่อทดลองสร้างนวัตกรรมการทำงาน การจับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางจากภาคธุรกิจ (Intrapreneur) กับผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม...

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาวะการนำที่เชื่อมโยง

โมดูลที่ 4 ภาวะการนำที่เชื่อมโยง (Connected Leadership) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง เชื่อมโยงงานและชีวิตกับเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งเปรียบประดุจเข็มทิศชี้นำชีวิต บ่มเพาะการเติบโตภายใน สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง วัตถุประสงค์  1. เพื่อบ่มเพาะศักยภาพและภาวะผู้นำที่เข้าถึงแก่นแท้ภายในจิตใจตนเอง 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำในการเข้าถึงขุมพลังและแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ค่าลงทะเบียนการอบรม 1. บุคคลทั่วไปอัตรา 10,000...