Korkankru

โครงการผู้นำแห่งอนาคต /ก่อการครู

Reading Time: < 1 minutes

โครงการผู้นำแห่งอนาคตมีจุดยืนในการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนักขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญา โดยหนุนเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน (Self-leadership) เพื่อก้าวข้ามมายาคติ ความคิด และความเชื่อเดิมๆ ชวนหันกลับมาพัฒนาความสามารถเชิงการสะท้อนย้อนมองตนเอง (Reflexivity) การเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง (Connectivity) การเรียนรู้ใหม่และการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Renewability) และความรับผิดชอบต่อตน ผู้อื่น และสังคม และสภาวะการนำที่เอื้อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดสังคมสุขภาวะนั้น จำเป็นต้องสร้างสภาวะการนำแบบรวมหมู่ และหลากหลาย Collective Leadership) สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลังพร้อมมุ่งประโยชน์สุขของส่วนรวม (Transformative Leadership) นอกจากนี้ โครงการฯ เชื่อว่าการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน พร้อมโอบอุ้มความหลากหลาย และพร้อมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม

เป้าหมายของโครงการ

  1. ยกระดับและขยายเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
  2. พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
  4. สื่อสารเพื่อเสนอบทสนทนา และจิตสำนึกใหม่ทางสังคม (Public Pedagogy)

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับและขยายเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

10 ทักษะแห่งปี 2025 และ Soft Skills 7 ด้าน
โรงเรียนต้องมอบทักษะที่หลากหลายในโลกที่พลิกผัน

Reading Time: 3 minutes 10 ทักษะแห่งปี 2025 และ Soft Skills 7 ด้าน เมื่อความต้องการทักษะการทำงานในอนาคตและสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โรงเรียนจึงจำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนรู้ ไปจนถึงการแนะแนวและพัฒนาตนเอง

Dec 21, 2023 3 min

‘Fish Bank’ สนุกกับการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง สำรวจทรัพยากรผ่านบอร์ดเกม

Reading Time: 2 minutes Fish Bank บอร์ดเกมเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากร แก่นของเกมนี้กำลังบอกอะไรกับเรา ซึ่งการทบทวนการกระทำและการตัดสินใจของตนเองจะช่วยสะท้อนได้ว่า พฤติกรรมและความคิดของเราเป็นไปในทิศทางใด ควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

Dec 21, 2023 2 min

7 หลักการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning

Reading Time: < 1 minutes ทำความรู้จัก 7 หลักการเรียนรู้แบบ ‘Active Learning’ หรือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ผ่านการลงมือทำในหลายรูปแบบ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Dec 21, 2023 < 1 min

รับฟังด้วยหัวใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยการฟัง

Reading Time: < 1 minutes ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเติบโตสู่วัยรุ่น หลานสาววัย 10 ปี เริ่มปลีกตัวห่างจากครอบครัว ขีดเส้นแบ่งเขตส่วนตัวไม่ให้ใครกล้ำกราย ความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นในใจของป้า จึงทำให้ พี่เช่ (ศุภจิต สิงหพงษ์) เริ่มสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการฟังของตัวเอง เพื่อเป็นเพื่อน เป็นป้า เป็นที่ปรึกษา ในยามที่ต้องการ พี่เช่ ช่างภาพมือดีประจำโครงการ ถ่ายทอดเรื่องราวการฟังที่เปลี่ยนไป จากการสังเกตการณ์ในระหว่างวิชาทักษะการโค้ชเพื่อครู (หนึ่งในการอบรมโครงการก่อการครู โมดูล 2 ตลาดวิชา) หลังถ่ายรูปกิจกรรมมากว่า 5 รุ่น ด้วยจุดเริ่มต้นของความหวังที่จะอยู่เคียงข้างหลานสาวในยามมีปัญหา  “จากที่เคยฟังไปเล่นโทรศัพท์ไป เปลี่ยนเป็นฟังด้วยความใส่ใจ” พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกัน “อยู่ด้วยกัน ที่หมายถึงอยู่ด้วยกันจริง ๆ  ชวนคุย และตั้งคำถามปลายเปิด ให้หลานได้เล่าเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น”  เริ่มต้นจากการฟังและตั้งคำถามชวนคิด ที่ไม่จำกัดความเป็นไปได้ในคำตอบ ทำให้พี่เช่กลายเป็นความสบายใจเมื่อได้พูดคุย กล้าที่จะเล่า เป็นตัวเอง และขอคำปรึกษา  พี่เช่แลกเปลี่ยนเรื่องราวสู่ครูแกนนำรุ่น 5 ด้วยความภูมิใจ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวหลาน ที่เริ่มใช้วิธีฟังแบบเดียวกับที่ตนเองทำ   แม้จะไม่เคยสอนหรือพูดคุยเกี่ยวกับการฟัง แต่วันนี้หลานสาวได้เรียนรู้และนำมาใช้กับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน “เพื่อน ...

Nov 24, 2023 < 1 min