Korkankru

โครงการโรงเรียนปล่อยเเสง

Reading Time: < 1 minutes

ในการดูแลของบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ในนามกลุ่มธุรกิจทีซีพี (TCP)

โครงการโรงเรียนปล่อยแสง เป็นโครงการในการดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ในนามกลุ่มธุรกิจทีซีพี (TCP) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนปล่อยแสง : พัฒนานิเวศการเรียนรู้ (School Learning Eco-system Development)

โครงการโรงเรียนปล่อยแสงมีจุดมุ่งหมายจะเห็นการพัฒนาการศึกษาไทย โดยเป็นฝ่ายสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการปรับเปลี่ยนการออกแบบการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูเป็นผู้พัฒนานิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และให้ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Authentic Learning มีสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษา มีการทำงานเป็นทีมและเครือข่ายเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นกลไกสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการศึกษาไทย

โครงการโรงเรียนปล่อยแสงได้เริ่มเมื่อปี 2564 และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในภายใต้ชื่อโครงการ โรงเรียนปล่อยแสง : พัฒนานิเวศการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังจะพัฒนาการศึกษาไทยที่มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า “นิเวศการเรียนรู้” ในหลากหลายพื้นที่ จำนวน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายนี้เข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เห็นจุดหมายตามที่โรงเรียนต้องการผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและพัฒนานิเวศการเรียนรู้, ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร, ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสื่อการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารกับสังคม

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

รวมเสียงสะท้อนปัญหา จากสายตาคุณครูปล่อยแสง พวกเขากำลังเผชิญโจทย์แบบไหนในระบบการศึกษาไทย

“งานเอกสารของครูเยอะเกินไป ครูมีหน้าที่สอนในห้อง แต่ต้องไปทำงานเรื่องการเงิน ครุภัณฑ์ด้วย” “การศึกษามุ่งเน้นไปทางคะแนน ให้เด็กสอบ ให้เด็กแข่งขันกัน แล้วเด็กเรียนไปมีความสุขไหม” “โรงเรียนขนาดเล็กๆ กำลังเผชิญกับเรื่องงบ เขาต้องกังวลตลอดเวลาว่าโรงเรียนจะถูกยุบเมื่อไหร่” เสียงสะท้อนเหล่านี้มาจากครูผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปล่อยแสง เมื่อถูกถามถึงปัญหาในระบบการศึกษาไทยที่มองเห็นหรือกำลังเผชิญอยู่ บางเรื่องเป็นปัญหาของครู บางเรื่องของผู้เรียน ในขณะที่บางปัญหานั้นเป็นปัญหาเชิงระบบที่อาจส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดตัวลง โครงการโรงเรียนปล่อยแสงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานิเวศการเรียนรู้ ฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่ดีในระบบโรงเรียน ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถดูแลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข มีความหมาย และมีคุณค่า แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราอาจต้องกลับมามองให้ลึก ฟังเสียงของครูให้ชัดว่าพวกเขากำลังเผชิญกับโจทย์แบบไหน...

Sep 14, 2023 2 min

ครูและนักเรียน เราคือมนุษย์ที่ผิดพลาด และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ บทเรียนจาก “ครูศักดิ์” ครูฟิสิกส์ผู้ต้องรับบทครูฝ่ายกิจการนักเรียน

ชีวิตวัยเรียนสำหรับเด็กบางคนไม่ง่ายนัก การบ้านอาจไม่ใช่ภาระหนักหนาที่พวกเขาต้องแบกรับเสมอไป ปัญหาครอบครัว สิ่งเร้ารอบข้าง ความสับสนระหว่างวัย ฯลฯ หลายอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันในช่วงวัยนี้  คงดีไม่น้อยหากโรงเรียนจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วยให้การเติบโต เรียนรู้ และเข้าใจกับโลกใบนี้ง่ายขึ้นบ้าง “ครูศักดิ์” วีระศักดิ์ เวียงสมุทร ครูประจำวิชาฟิสิกส์ และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กำลังสร้างพื้นที่เหล่านั้นให้กับนักเรียนของเขา พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ จุดเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปล่อยแสงของครูศักดิ์ ไม่ใช่เพราะความสนใจส่วนตัว ทว่าเพราะได้ติดสอยห้อยตาม “ครูอิงอิง” -...

Sep 4, 2023 2 min

นิเวศที่ฉันได้เลือกที่จะเติบโต

ในเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา โครงการโรงเรียนปล่อยแสง และเครือข่าย ได้จัดงาน เวทีปล่อยแสง : สร้างการศึกษาไทยให้มีอนาคต เพื่อนำเสนอวิธีคิด การจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกอนาคต ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ตั้งแต่ ตัวแทนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยอิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน ในรูปแบบของงานเสวนา หนึ่งในผู้ที่ขึ้นไปร่วมปล่อยแสงบนเวทีแห่งนี้คือ นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์พิริยะ หรือแบม...

Aug 16, 2023 2 min

Active Learning ประตูการเรียนรู้พาเด็กสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านกาเนะ

“วันนี้เรามีตัวอย่างของดีในชุมชน 3 อย่าง มีกาแฟพื้นเมือง โรตีกาปาย และขนมรังต่อ เราจะนำของดีทั้งสามมาใช้จัดการเรียนการสอนอย่างไรได้บ้าง” วิทยากรให้คุณครูแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ระดมความคิดช่วยกันว่าหากจะต้องขายของให้ผู้ที่ไม่เคยรู้จัก จะแนะนำอย่างไรให้คนสนใจ “โรตีกาปาย ชาวจีนอพยพเอามาขาย รสชาติหอมอร่อย แป้งกรอบสะอาดบริสุทธิ์ กินกับข้าวโพดก็อร่อยนะคะ” คุณครูกลุ่มโรตีขายก่อน “บ้านเราภาคใต้เรียกขนมรังต่อ ภาคกลางเรียกขนมดอกจอก ส่วนผสมครบ 5 หมู่ แป้ง ไข่...

Aug 7, 2023 3 min