Korkankru

กิจกรรมที่ผ่านมา

Social Innovation: เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม1 min read

Reading Time: < 1 minutes โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน Feb 21, 2018 < 1 min

Social Innovation: เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม1 min read

Reading Time: < 1 minutes

สืบเนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ในมิติการขับเคลื่อนเครือข่ายบนฐานสุขภาวะทางปัญญา และมิติความรู้ที่เชื่อมโยงงานวิชาการกับภาคปฏิบัติการในพื้นที่ พบว่า ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมหรือองค์กรยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือใหม่ๆ และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคม เครื่องมือในการสื่อสารความเข้าใจสู่สังคม การคิดเชิงออกแบบ การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี  เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้การนำเสนอและทดลองเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคม เชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและยกระดับศักยภาพในการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนฐานสุขภาวะทางปัญญาอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้