Korkankru

สรุปเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (CLX) ฉบับสรุป

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี กล่าวถึงที่มาของเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และโครงการผู้นำแห่งอนาคตโดยเริ่มกล่าวถึงข้อค้นพบเรื่องการฟื้นฟูประเทศว่า ไม่ใช่มาจากการขาดแคลนทรัพยากรหรือชุดความคิดในการทำงานแต่ปมใหญ่มาจากการติดกับวาทกรรม “ผู้นำ” แบบอัศวินขี่ม้าขาวในขณะที่คำว่า“ภาวะการนำ” ซึ่งเป็นมากกว่าผู้นำและอาจสอดคล้องต่อการนำพาประเทศไปข้างหน้าในสมัยปัจจุบันได้ดีกว่าเก่า จึงเป็นที่มาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่มีภารกิจสามเรื่องหลัก คือ การทำองค์ความรู้เรื่องภาวะการนำให้เป็นที่ประจักษ์ โดยรวบรวมทบทวนวรรณกรรมต่างๆ และลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติการจริง สื่อสารกับสังคมเพื่อช่วยกันสร้างจินตนาการใหม่ต่อกระบวนการพัฒนา สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใคร่ครวญโจทย์ต่างๆ ในอดีต และมองไปในอนาคตข้างหน้า   [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F704f0b5773c13ee061764f8f3d3e4dc3.pdf"...

คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน: ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก

การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก” วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ การนำเสนอโครงการ “ภาวะผู้นำในภูมิปัญญาตะวันออก” บทความที่ 1เรื่อง...

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

“คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก” วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ [pdfjs-viewer...

ผู้นำระนาดทุ้ม: บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ ก่อนจะเชื้อชวนให้เข้าไปถอดรหัสสภาวะการนำเชิงกลุ่มในสังคมไทย จากเรื่องระนาดทุ้มและตะกร้อวง และยืนยันว่า ปัจเจกภาพย่อมสัมพันธ์แนบแน่นกับสมุหภาพ เพราะผู้คนทั่วไปจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในแวดวงของผู้มีจิตใจสูง พร้อมจะให้โอกาสผู้อื่น และยอมรับว่ามีความต่างจากตนเอง

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายในจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 240 ราคาพิเศษ 220สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรอ่อนโยนและนุ่มนวลเท่าน้ำ แต่ไม่มีอะไรชนะสิ่งแข็งแกร่งได้ดีเท่าน้ำ อ่อนโยนย่อมชนะพละกำลัง นุ่มนวลย่อมชนะแข็งกระด้าง คนส่วนมากรู้ความข้อนี้ แต่น้อยคนปฏิบัติตามข้อนี้ อ่อนโยนและเข้มแข็ง ในบทที่ ๗๘ มีการเปรียบผู้นำที่แท้กับน้ำ (หน้า๕๕) หนังสือ ผู้นำที่แท้มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัดเขียนโดย ประชา หุตานุวัตรจัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 140 ราคาพิเศษ 100หมายเหตุ...

ระบบการสร้างผู้นำ สำหรับประเทศไทยยุคใหม่

ประเทศไทยเป็นสังคมอำนาจนิยมมาแต่โบราณ ในสังคมชนิดนี้ คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอำนาจทางการเมือง และเป็นผู้ซึ่งไม่ต้องการให้คนส่วนใหญ่เข้ามารู้เห็นเกี่ยวข้อง ปกครองตนเอง ปกครองกันเอง ทำให้เกิดสังคมแนวดิ่ง (Vertical Society) ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจข้างบนกับผู้ไม่มีอำนาจข้างล่าง สังคมชนิดนี้เป็นสังคมมืด ในความมืดมีความไม่ถูกต้องต่างๆ ซ่อนตัวอยู่ได้มาก เป็นอุปสรรคของความเจริญ สะสมปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงจนวิกฤตเขียนโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสีจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคตฉบับ...

ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย

หนังสือ ภาวะผู้นำ...ความสำคัญต่ออนาคตไทย เล่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ผู้นำที่น่าเคารพมากที่สุดท่านหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 6 รอบ ท่านเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตามทำตามมากมาย สิ่งที่ท่านได้ให้แบบอย่างเอาไว้ ได้ให้แรงบันดาลใจในการทำงานแก่ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีขึ้น [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F167630297dfc12e7111bbd4489cd49a8.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true...

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม: สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง

[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F40e70f721a06cd27c541fe03746eb704.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="2421" texts="Download PDF"]