Korkankru

คลังความรู้ ด้านผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ หนังสือ

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 211 min read

Reading Time: < 1 minutes หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ Aug 2, 2017 < 1 min

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 211 min read

Reading Time: < 1 minutes

หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่นำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศอย่างความต่อเนื่องและยั่งยืน
 

Your email address will not be published.