Korkankru

คลังความรู้ ด้านผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ หนังสือ

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก1 min read

Reading Time: < 1 minutes หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก เขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์ ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้นำ ด้วยหลากหลายแนวคิดจากปรัชญาตะวันออก ปรับใช้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จากคำสอนของพระพุทธเจ้า สู่ จวงจื่อ จงจื่อ และ หานเฟยจื่อ Nov 2, 2017 < 1 min

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก1 min read

Reading Time: < 1 minutes

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก
เขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์
ประสานงานต้นฉบับ พรชนก อารยะกุลชัย ประสานงานการผลิต กานนท์ คุมพ์ประพันธ์  แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559 จำนวน 2,000เล่ม
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 280 บาท จำนวนหน้า 356 หน้า ราคาพิเศษ 250 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

Your email address will not be published.