Korkankru

กิจกรรม

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 11 min read

Mar 21, 2018 < 1 min

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 11 min read

Reading Time: < 1 minutes

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

ประเด็นการเรียนรู้ 

การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์องค์กร อัปเดทแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกโมเดลการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Your email address will not be published.