Korkankru

กิจกรรม

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ1 min read

Reading Time: < 1 minutes โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง การทำงานกับขอบภายในจิตใจของตนเอง บ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดภายในตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง Sep 20, 2018 < 1 min

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ1 min read

Reading Time: < 1 minutes

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 (Leadership for Transcendence)
โมดูลที่ 2 : นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence)

ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น : Leadership for Transcendence ปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง การทำงานกับขอบภายในจิตใจของตนเอง บ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดภายในตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง

กิจกรรมนำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) ตลอด 3 วัน ผู้เรียนได้บ่มเพาะญาณทัศนะ (Intuitive Intelligence) โดยการฝึกฝนการฟังและเข้าถึงปัญญาภายในตนเอง ฝึกฝนการหลอมรวมปัญญาเชิงเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะ เพื่อนำไปสู่การข้ามพ้นข้อจำกัดและการสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Vikram Bhatt ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย มาเป็นกระบวนกร
วันที่ 5 – 7 กันยายน 2561  ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Your email address will not be published.