Korkankru

ก่อการครู กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกครูแกนนำก่อการครู รุ่น 51 min read

Aug 18, 2023 2 min

ประกาศผลการคัดเลือกครูแกนนำก่อการครู รุ่น 51 min read

Reading Time: 2 minutes

โครงการก่อการครูขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงการศึกษาไปกับพวกเรา  ‘โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้’
โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมขบวนการ ก่อการครู รุ่น 5 จำนวน 105 ท่าน

📌ตรวจสอบรายชื่อช่องทางอื่น

google sheet : ประกาศผลการคัดเลือกครูแกนนำก่อการครูรุ่น 5

หากยังไม่ได้รับอีเมลประกาศผลและยืนยันการเข้าร่วม

ติดต่อผู้ประสานงาน

กฤษฎากรณ์ แก้วสำราญ (โดนัท)
โทร : 087-772-2991
email : Project.lsed@lsed.tu.ac.th

Your email address will not be published.