Korkankru

ก่อการครู กิจกรรมที่ผ่านมา

เปิดรับสมัครโครงการก่อการครู “ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” รุ่นที่ 41 min read

Reading Time: 2 minutes โครงการก่อการครูเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมขบวนการในรุ่นที่ 4 เตรียมพบกับเครือข่ายทีมปฏิบัติการด้านการศึกษา ที่จะพาให้คุณได้ค้นพบหนทางในการสร้าง "ห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมาย" ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน กับการอบรมที่จะพาให้ครูได้เข้าไปทำงานกับภายในตัวตน ได้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ  รวมถึงมองเห็นหนทางในการสร้างแรงกระเพื่อมให้วงการการศึกษาไทย เพื่อการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของเราอย่างแท้จริง Aug 3, 2022 2 min

เปิดรับสมัครโครงการก่อการครู “ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” รุ่นที่ 41 min read

Reading Time: 2 minutes

วิกฤตการศึกษา ที่มาของ “ ก่อการครู ”

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยได้ฝากความหวังต่ออนาคตของประเทศไว้ที่การศึกษาในฐานะที่เป็นระบบหลักในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีคุณภาพ  แม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีการพยายามปฏิรูปการศึกษาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการจัดการศึกษาไปยังภาคส่วนต่าง ๆ การพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสให้มีระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา การพยายามผลักดันให้เกิดชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) แต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่าการศึกษาของไทยยังคงเป็นความทุกข์ของสังคม กลไกของรัฐและโครงสร้างบริหารจัดการหลักก็ยังคงไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน กรอบวิธีคิด (Mindset) ของการจัดการศึกษาในระบบกระแสหลักยังคงผลิตซ้ำวาทกรรมและความเชื่อเดิมคือ การรวมศูนย์อำนาจ การควบคุมครอบงำ การใช้กรอบมาตรฐาน – ตัวชี้วัดที่ตายตัวและการจัดการเรียนการสอนแบบ  Passive learning ซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน  อีกทั้งยังไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดความรู้และทักษะที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ช่วยให้คนค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมทั้งตัดขาดการเรียนรู้ในชั้นเรียนออกจากบริบททางสังคม

คำถามที่เกิดขึ้น

“เราจะสร้าง การศึกษาที่ช่วยลดความทุกข์ของสังคมไทย สร้างการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และห้องเรียนที่มีความหมายต่อทั้งตัวครูและนักเรียนได้อย่างไร…”

โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ อาทิ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) SevenPresents บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด โดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วกุญแจสำคัญในระบบการศึกษา ครู คือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agents) ผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) ในการสร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพของครูแกนนำ จำนวน 3 รุ่น จนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูหรือผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาทั่วประเทศ

โครงการก่อการครูในรุ่นที่ 4 นี้ เตรียมพบกับเครือข่ายทีมปฏิบัติการด้านการศึกษา ที่จะพาให้คุณได้ค้นพบหนทางในการสร้าง “ห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมาย” ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน กับการอบรมที่จะพาให้ครูได้เข้าไปทำงานกับภายในตัวตน ได้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ  รวมถึงมองเห็นหนทางในการสร้างแรงกระเพื่อมให้วงการการศึกษาไทย เพื่อการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของเราอย่างแท้จริง

หากคุณเป็นผู้ที่มีใจในการเข้าไป “สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ระบบการศึกษา”

เราขอเชื้อเชิญคุณมาร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่มีความหมาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งใจ กาย สมองและจิตวิญญาณ บ่มเพาะทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง …แล้วมาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สร้างพื้นที่หล่อเลี้ยงพลังใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ คือ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย Problem – based learning และ Project – based learning โดยมีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลุ่มและเฉพาะบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกเหนือจากกระบวนการแล้ว ยังมีการออกแบบเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน อาทิ การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบเกมการเรียนรู้ การค้นหาความหมายและค้นพบตัวตนในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมและค้นหาศักยภาพภายในตนเอง ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้ รวมทั้งการมีชุมชนกัลยาณมิตรที่สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาทั้งในมิติทางจิตใจและเชิงวิชาชีพ


รายละเอียดกิจกรรม

โมดูล 1 ครูคือมนุษย์ สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู

มาร่วมสร้างความเข้าใจมิติของความเป็นครู ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง “การเข้าใจความเป็นมนุษย์” ช่วยให้เราเห็นว่ามนุษย์ทุกคน มีศักยภาพในการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่

ระยะเวลา : ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 (จำนวน 20 ชั่วโมง)

สถานที่ : โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

โมดูล 2 ครูคือกระบวนกร 

มาร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้การเรียนรู้ในห้องเรียน สามารถเชื่อมโยงกับสภาพจริงของผู้เรียนได้ เกิดเป็น “ห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมาย” ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน

ระยะเวลา : ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 (จำนวน 20 ชั่วโมง)

สถานที่ : โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

โมดูล 3 เวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และนิเวศการเรียนรู้

บทสรุปของการพัฒนาศักยภาพ ที่จะพาทุกคนมาถอดบทเรียนการเติบโตและการเรียนรู้ตลอดการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวางแผนการทำงานต่อไปในเชิงการขับเคลื่อนห้องเรียนและการศึกษา

ระยะเวลา : ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (จำนวน 20 ชั่วโมง)

สถานที่ : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิเศษ! เฉพาะครูแกนนำก่อการครู รุ่น 4 โควตาลงเรียนเครื่องมือตลาดวิชาฟรี ท่านละ 2 วิชา รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (จากปกติราคาค่าลงทะเบียน จ่ายในอัตรา 4,000 บาท และ  ถ้ามีภาคกลางคืนราคา 4,500 บาท)


อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็มได้ที่  รายละเอียดโครงการก่อการครู รุ่นที่ 4

กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ที่  กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการก่อการครู รุ่นที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านทางเพจ Facebook @Korkankru

Your email address will not be published.