Korkankru

ก่อการครู กิจกรรมที่ผ่านมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการก่อการครู รุ่น 41 min read

Reading Time: 2 minutes โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมขบวนการรุ่น 4 จำนวน 133 ท่าน Sep 10, 2022 2 min

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการก่อการครู รุ่น 41 min read

Reading Time: 2 minutes

โครงการก่อการครูขอขอบคุณที่ท่านก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปกับเรา ‘โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้’ โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมขบวนการรุ่น 4 จำนวน 133 ท่าน

ขอให้คุณครูแกนนำรุ่น 4  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินประกันการเข้าร่วมจำนวน 3,000 บาท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นี้ หากชำระหลังจากนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดและเลขที่บัญชี จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล กรุณาเช็คอีเมลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตอนสมัคร) เมื่อชำระเงินประกันการเข้าร่วมแล้ว กรุณากรอกฟอร์มที่ส่งให้ทางอีเมลเพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางโครงการฯ หลักจากกระบวนการชำระเงินประกันเสร็จสิ้นแล้ว ทางโครงการจะทำการส่งกลุ่มไลน์ให้คุณครูทุกท่านเข้าร่วมเพื่อใช้ในการสื่อสารเรื่องการอบรม ส่งต่อองค์ความรู้ รวมถึงส่งข้อมูลตลาดวิชาที่คุณครูได้รับโควตาคนละ 2 รายวิชาต่อไป

 *** โปรดติดตามการสื่อสารช่องทางอีเมลและทางไลน์อย่างเป็นประจำ ***

หมายเหตุ 

  1. หากครูแกนนำรุ่น 4 ไม่สามารถเข้าร่วมโมดูล 1 ได้ (หลังจากชำระเงินประกันแล้ว) ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโมดูล 2 – 3 รวมถึงตลาดวิชาและไม่คืนเงินประกันจำนวน 3,000 บาท
  2. ครูแกนนำต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกโมดูล ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 55 ชั่วโมงจึงจะได้รับเงินประกันการเข้าร่วมคืน (เงินประกันการเข้าร่วมจะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ)
  3. ทางโครงการฯ ไม่มีค่าเดินทางสนับสนุนตลอดการจัดอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้ประสานงานโครงการ: คุณพิมพ์ลภัส (เทียน) โทร. 090-172-2026
อีเมล: project.lsed@lsed.tu.ac.th
Facebook: ก่อการครู

Your email address will not be published.