Korkankru

หนังสือ

ระบบการสร้างผู้นำ สำหรับประเทศไทยยุคใหม่

ประเทศไทยเป็นสังคมอำนาจนิยมมาแต่โบราณ ในสังคมชนิดนี้ คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอำนาจทางการเมือง และเป็นผู้ซึ่งไม่ต้องการให้คนส่วนใหญ่เข้ามารู้เห็นเกี่ยวข้อง ปกครองตนเอง ปกครองกันเอง ทำให้เกิดสังคมแนวดิ่ง (Vertical Society) ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจข้างบนกับผู้ไม่มีอำนาจข้างล่าง สังคมชนิดนี้เป็นสังคมมืด ในความมืดมีความไม่ถูกต้องต่างๆ ซ่อนตัวอยู่ได้มาก เป็นอุปสรรคของความเจริญ สะสมปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงจนวิกฤตเขียนโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสีจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคตฉบับ...