Korkankru

มะขามป้อม

ถึงเวลาที่คนทำงานจะต้องสื่อสาร สร้างแรงเขยื้อนสู่สังคม

จะดีหรือไม่ ถ้าเรื่องราวสร้างสรรค์จากคุณจะสร้างแรงเขยื้อนในการเปลี่ยนแปลงสังคม แม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีพลังจากประชาชนตัวเล็กๆ (Active citizen) ที่คอยมองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วไม่ปล่อยผ่าน แต่หากถอยมามองในมุมของคนนอกคงปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายเรื่องราวดีๆ สามารถจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ หรือเป็นบทเรียนสำคัญให้แก่สังคมได้ยังไม่ถูกสื่อสารออกไป เนื่องด้วยพื้นที่สื่อหลัก (Mass media) มีจำกัด แต่ในปัจจุบันมีพื้นที่การสื่อสารใหม่ (Social media) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังง่ายขึ้นต่อการส่งเสียงไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดพลังของมวลหมู่มากในการขยับสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่...

คนรุ่นใหม่สร้างชุมชน: มุ่งเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยฝากความหวังของประเทศไว้กับ ครู โรงเรียน และผู้ออกนโยบาย แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา แต่กระนั้นยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทำให้รูปแบบวิธีการสอนไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดเป็นคำถามว่า เราจะสร้างการศึกษาเพื่อช่วยลดความทุกข์ของสังคม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้อย่างไร ไม่นับรวมการสร้างห้องเรียนที่มีความสุขต่อทั้งตัวครูและนักเรียนด้วย เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา โครงการก่อการครูและโครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินการโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์...

มหาลัยเถื่อนพบคนเมือง #Public Forum 5

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 5 มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนา  คุณพฤหัส พหลกุลบุตร...