Korkankru

ผู้นำแห่งอนาคต

Leadership for Transcendence : ภาวะการทำเพื่อการข้ามพ้น1 min read

Reading Time: 2 minutes ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ Jul 16, 2017 2 min

Leadership for Transcendence : ภาวะการทำเพื่อการข้ามพ้น1 min read

Reading Time: 2 minutes

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น Leadership for Transcendence

โมดูลที่ 1 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ Edge Walking Leadership 

วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี  กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนออนไลน์  >>>>> http://gg.gg/EdgeWalkingLeadership

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์

โทรศัพท์ 089-2389201, 02-4415222 โทรสาร 02-4415223

โทร.  อีเมล thurian.ch@gmail.com

ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ และเข้าถึงขุมพลังของความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 โมดูลการเรียนรู้ได้แก่

1.ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ (Edge Walking Leadership)

2.ปัญญาญาณทัศนะ (Intuitive Intelligence)

3.การทำงานกับเป้าประสงค์ของชีวิต (Purpose Work)

โมดูลที่ 1 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ 

ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ช่วยให้คุณได้ค้นพบ รู้จักและเข้าใจพื้นที่ขอบ (edge) ที่ดำรงอยู่ภายในจิตใจของคุณเอง  ฝึกฝนทักษะในการโอบอุ้มขั้วตรงข้าม การรักษาความสมดุลและดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ หลอมรวมการเรียนรู้สู่งานและชีวิต

ขอบในที่นี้หมายถึง พื้นที่ตรงกลางที่หรือเส้นบางๆ ที่ดำรงอยู่ระหว่างสิ่งที่คุณรู้และสิ่งที่เราไม่รู้ พื้นที่คุ้นเคยและพื้นที่เสี่ยงที่ไม่คุ้นเคย ขอบดังกล่าวดำรงอยู่ทั้งภายในจิตใจของเราและสถานการณ์ภายนอก เป็นพื้นที่การเรียนรู้อันอุดมที่ช่วยขยายศักยภาพในการเติบโต ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับขอบของตนเอง เพื่อข้ามพ้นหรือขยายพื้นที่ขอบนั้นออกไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอดีต

กำหนดการ ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น : โมดูลที่ 1 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ (Edge Walking Leadership)

วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี  กรุงเทพฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

08.30 น. – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.15 น.     พิธีเปิด กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต

09.15 น. – 10.30 น.      แนะนำตัว  แนะนำภาพรวมกระบวนการเรียนรู้

10.30 น. – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น.     รู้จักและเข้าใจขอบภายในตนเอง

12.00 น. – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.30 น.      การทำงานกับขอบภายในที่เราคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย

15.30 น. – 15.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 น. – 17.00 น.      ฝึกทำงานกับขอบภายในที่เราคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย (ต่อ)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

09.00 น. – 09.15 น.      กิจกรรม Check in

09.15 น. – 10.30 น.      ฝึกทักษะการโอบอุ้มขั้วตรงข้าม (Holding Polarity)

10.30 น. – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น.       ฝึกทักษะการโอบอุ้มขั้วตรงข้าม (Holding Polarity)  (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.30 น.       ฝึกทักษะการดำรงอยู่บนขอบในปัจจุบันขณะ

15.30 น. – 15.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 น. – 17.00 น.       ฝึกทักษะการดำรงอยู่บนขอบในปัจจุบันขณะ (ต่อ)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

09.00 น. – 09.15 น.     กิจกรรม Check in

09.15 น. – 10.30 น.     การข้ามพ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการทำงานกับขอบของตนเอง

10.30 น. – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น.     การข้ามพ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการทำงานกับขอบของตนเอง (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.30 น.     หลอมรวมการเรียนรู้สู่งานและชีวิต

15.30 น. – 15.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 น. – 17.00 น.     ถอดบทเรียน สะท้อนการเรียนรู้ และปิดวง

**********************

*กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะการเรียนรู้ของกลุ่ม

Your email address will not be published.