Korkankru

บันทึกเวทีการเรียนรู้

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL3) ฉบับเต็ม1 min read

Reading Time: < 1 minutes โครงการเวทีการเรียนรู้ CL3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไม่ใช่การอบรม แต่เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนทำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน Oct 2, 2017 < 1 min

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL3) ฉบับเต็ม1 min read

Reading Time: < 1 minutes

โครงการเวทีการเรียนรู้ CL3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไม่ใช่การอบรม แต่เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนทำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน กระบวนกร โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และคุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ เป็นกระบวนกร

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F1d7a969f6a0a1e76c6daf7ac03739b40.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[media-downloader media_id=”3971″ texts=”Download PDF”]

Your email address will not be published.