Korkankru

กิจกรรมที่ผ่านมา

รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change1 min read

Reading Time: 2 minutes จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง Feb 12, 2019 2 min

รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change1 min read

Reading Time: 2 minutes

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม (NGOs) กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ (Impact value) เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง รวมถึงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ทุนเปล่า (Grant) จากทั้งภาครัฐและเอกชน โปรเจ็ค Intrapreneur for Change จึงเกิดขึ้น เพื่อทดลองสร้างนวัตกรรมการทำงาน การจับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางจากภาคธุรกิจ (Intrapreneur) กับผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเรียนรู้มุมต่าง ลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง วางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนร่วมกัน

โครงการ Intrapreneur for Change เป็นโปรเจ็คที่โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ร่วมมือกับ School of Changemakers ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คิดค้นและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน จากการตระหนักถึงความยากลำบากที่ภาคประชาสังคมจะต้องเผชิญในการทำงาน โดยนับตั้งแต่ปี 2560 โครงการได้ทำการทดสอบและพัฒนาแพลตฟอร์มการทำงานร่วม ระหว่าง Intrapreneur อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์และความถนัดเฉพาะทางที่แตกต่างกันจากภาคธุรกิจ 4 คน และ ผู้นำหลักจากองค์กรภาคประชาสังคม 4 องค์กร โดยหน้าที่หลักของ Intrapreneur คือ การเสาะหาลู่ทางในการพัฒนาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้เผชิญปัญหาและร่วมพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมได้มีคู่คิดซึ่งมีมุมมองและความถนัดที่แตกต่าง เพื่อก่อให้เกิดการหนุนเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นอกจากการดำเนินงานร่วมกันดังที่อธิบายในข้างต้นแล้ว ยังมีการเติมเต็มจากส่วนกลางในรูปแบบ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อหนุนเสริมการพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ให้ทุกคนจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเวทีย่อยสำคัญ 3 เวที คือ การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสังคม การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม และการจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ผลลัพธ์จากการดำเนินงานช่วงปี 2560 – 2561 Intrapreneurs นักวิจัย วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สะท้อนว่า นวัตกรรมการทำงานนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยเฉพาะการเกิด สุขภาวะทางปัญญา ทั้งที่ฐานหัวและฐานใจ ดังสะท้อนให้เห็นได้จากกลยุทธ์การดำเนินงานใหม่ ๆ ที่เริ่มปรากฏผลให้เห็นเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมในโปรเจ็คมีการเติบโตขึ้นเกิดเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หน้าใหม่ที่จุดประกายให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำร่วม (Collective leadership) ได้ เพียงลุกขึ้นมามีส่วนในการรับผิดชอบสังคม แล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำร่วมกันจะเป็น ความสุขร่วม (Collective happiness) ของสังคมอย่างแท้จริง

การดำเนินงานของ Intrapreneurs รุ่นแรก ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งการช่วยตั้งไข่ (Incubation) องค์กรให้มั่นคงตั้งแต่ฐานรากทั้งฐานหัวและฐานใจ การเติมเต็มในเรื่องการยกระดับมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็งทัดเทียมด้านอื่น ๆ รวมถึงการช่วยเสาะหาลู่ทางในการเดินไปข้างหน้าต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทาง 4 สไตล์ แตกต่างกัน ธนัน รัตนโชติ – เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสังเกตและหาแนวทางพัฒนาระหว่างการดำเนินงาน, วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง เพื่อนที่ไม่มองข้ามจุดอ่อนและพร้อมค้นหาทางเสริมให้ทัดเทียมจุดแข็ง, ยุรนันท์ ยิ้มสาระ – เพื่อนที่เห็นโอกาสแล้วคว้าให้อยู่หมัด ไม่ปล่อยให้โอกาสลอยหลุดมือไป และ ณพี ธีระพิจิตร – เพื่อนตัวเล็กที่ใจใหญ่ พร้อมพยายามทำทุกวิถีเพื่อพาเพื่อนของเธอเดินไปให้ถึงฝัน

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่กำลังอยากลองร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม เรากำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่เข้าโปรเจ็กต์ Intrapreneur for Change จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มการทำงานและเครื่องมือ รวมถึงการสังเกตการณ์การทำงานของรุ่นพี่ในหน้างานจริงตามความสนใจ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มของโครงการและการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.schoolofchangemakers.com  https://www.facebook.com/leadershipforthefuture2014

Your email address will not be published.