Korkankru

ก่อการครู กิจกรรมที่ผ่านมา

เปิดรับสมัครโครงการก่อการครู “ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” รุ่น 32 min read

Reading Time: 3 minutes เชิญมาร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่มีความหมาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งใจ กาย สมองและจิตวิญญาณ บ่มเพาะทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สร้างพื้นที่หล่อเลี้ยงพลังใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน Jan 15, 2020 3 min

เปิดรับสมัครโครงการก่อการครู “ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” รุ่น 32 min read

Reading Time: 3 minutes

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 ภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยได้ฝากความหวังต่ออนาคตของประเทศไว้ที่การศึกษาในฐานะที่เป็นระบบหลักในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีคุณภาพ แม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีการพยายามปฏิรูปการศึกษาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการจัดการศึกษาไปยังภาคส่วนต่างๆ การพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสให้มีระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา การพยายามผลักดันให้เกิดชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community- PLC)

แต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่าการศึกษาของไทยยังคงเป็นความทุกข์ของสังคม กลไกของรัฐและโครงสร้างบริหารจัดการหลักก็ยังคงไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน กรอบวิธีคิด (Mindset) ของการจัดการศึกษาในระบบกระแสหลักยังคงผลิตซ้ำวาทกรรมและความเชื่อเดิม คือ การรวมศูนย์อำนาจ การควบคุมครอบงำ การใช้กรอบมาตรฐาน-ตัวชี้วัดที่ตายตัวและการจัดการเรียนการสอนแบบ passive learning ซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดความรู้และทักษะที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ช่วยให้คนค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมทั้งตัดขาดการเรียนรู้ในชั้นเรียนออกจากบริบททางสังคม

คำถามที่เกิดขึ้นคือ เราจะสร้างการศึกษาที่ช่วยลดความทุกข์ของสังคมไทยได้อย่างไร? เราจะเราจะสร้างการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้อย่างไร? เราจะสร้างห้องเรียนที่มีความหมายและมีความสุขต่อทั้งตัวครูและนักเรียนได้อย่างไร?

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ โดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วกุญแจสำคัญในระบบการศึกษา ครู คือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)” ผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) ในการสร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพของครูแกนนำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 98 คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างความตระหนักและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูหรือผู้ที่ทำงานด้านการศึกษา และโครงการฯ ยังคงทำงานกับครูที่จะเป็นจุดคานงัด 1% ของระบบการศึกษา คือ ครูที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000 คนในระยะ 5 ปี

โดยในรุ่นที่ 3 นี้โครงการฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูแกนนำทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ที่ทำงานด้านสายการสอน ที่จะเป็นผู้บุกเบิกและมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning หรือการสร้างชั้นเรียนที่มีความหมาย ให้มีความสุขและมีชีวิตชีวา รวมทั้งร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) ในการนี้โครงการฯ จึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหลักสูตรแกนนำครู รุ่นที่ 3 จำนวน 100 คน

เราจึงอยากเชื้อเชิญคุณมาร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่มีความหมาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งใจ กาย สมองและจิตวิญญาณ บ่มเพาะทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สร้างพื้นที่หล่อเลี้ยงพลังใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ คือ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย problem-based learning และ project-based learning โดยมีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลุ่มและเฉพาะบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกเหนือจากกระบวนการแล้ว ยังมีการออกแบบเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน อาทิ การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบเกมการเรียนรู้ จิตวิทยาเชิงบวกและการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมและค้นพบศักยภาพภายในตนเอง ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้ รวมทั้งการมีชุมชนกัลยาณมิตรที่สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาทั้งในมิติทางจิตใจและเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ในรายวิชาที่ตนเองและ/หรือทีมรับผิดชอบอยู่ รวมทั้งขยายผลไปยังเพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง
 2. เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

1. กลุ่มเป้าหมาย:

กลุ่มครูแกนนำทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ที่ทำงานด้านสายการสอน ที่จะเป็นผู้บุกเบิกและมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning หรือการสร้างชั้นเรียนที่มีความหมาย จำนวน 100 คน

2. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ:

 • ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน
 • การสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้และการประเมินผลแบบใหม่ๆ ด้วยตนเอง
 • การเข้าถึงระบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งรวบรวมความรู้ คลังข้อมูล ชุดกิจกรรมต่างๆ ที่นำไปปรับใช้ได้
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมสร้างชุมชนกัลยาณมิตรที่สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาทั้งในมิติทางจิตใจและเชิงวิชาชีพร่วมกัน
 • ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
 • อนึ่ง หลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมตามโครงการนี้ ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำชั่วโมงการเข้าร่วมไปนับเป็นชั่วโมงเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

โครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 4 โมดูล, ค่าตอบแทนวิทยากรและสื่อการเรียนรู้, ค่าสถานที่จัดอบรม ที่พัก (ยกเว้นโมดูล 2 รายวิชาเลือก) อาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มูลค่ารวม 30,000 บาทต่อท่าน

3. ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ครูรุ่นใหม่ซึ่งทำงานอยู่ในระบบการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ที่ทำงานด้านสายการสอน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
 • ได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน ทุกโมดูล การเรียนรู้ตามที่ได้กำหนดไว้อย่างน้อย โมดูลละ 20 ชั่วโมง (รวมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง)
 • มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี
 • หากสมัครมาเป็นกลุ่มโรงเรียนละ 3 – 5 คน หรือ ครูในเครือข่ายพื้นที่เดียวกัน 3 – 5 คน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตั้งใจที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้จริงในชั้นเรียนและโรงเรียน

6. เงื่อนไขในการสมัคร:

หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ขอความร่วมมือให้ท่านชำระเงินประกันการเข้าร่วม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,000 บาท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งท่านจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกโมดูล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง

7. เกณฑ์ในการคัดเลือก

ทางโครงการจะคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่โครงการกำหนด เป็นผู้ที่สนใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าร่วมจากต้นสังกัด และสนับสนุนค่าเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ทางโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม (ค่าวิทยากร เอกสารประกอบ วัสดุอุปกรณ์) ค่าอาหาร สถานที่และที่พักในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดกิจกรรมในโมดูล 1 โมดูล 3 และโมดูล 4

ลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมวันเวลาที่กำหนด
ประกาศรับสมัคร16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก20 กุมภาพันธ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์และชำระเงินประกันการเข้าร่วม จำนวน 3,000 บาท20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม
โมดูล 1 : ครูคือมนุษย์ (20 ชั่วโมง)20 – 22 เมษายน
โมดูล 2 : ตลาดวิชา เลือก 2 วิชาที่สนใจจาก 7 วิชา (20 ชั่วโมง)พฤษภาคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – กันยายน
โมดูล 3 : ครูคือกระบวนกร (20 ชั่วโมง)16 – 18 ตุลาคม
โมดูล 4 : เวทีครูปล่อยแสง เวทีเสวนา Ed talk เผยแพร่ผลงานสานเครือข่าย (20 ชั่วโมง)27 – 29 พฤศจิกายน

โมดูล 1 : ครูคือมนุษย์ สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู จำนวน 20 ชั่วโมง

เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในตนเอง พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ของตนเอง คุณค่าความหมายของการเป็นครู

ระยะเวลา : ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
สถานที่ : โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/38zU7SI

โมดูล 2 : พัฒนาการเรียนรู้ (ตลาดวิชา) จำนวน 20 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมจะเลือกเรียนในรายวิชาที่หลากหลายตามความสนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด โดยต้องมีการเข้าร่วมอย่างน้อย 2 รายวิชา และมีจำนวนชั่วโมงสะสมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

ระยะเวลา : ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563
สถานที่ : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายวิชาหลัก (เลือกได้ 2 วิชา)

ลำดับชื่อวิชารับวิทยากรกำหนด
1การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Creative Learning Classroom) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2PFlq5q25 คนคุณพฤหัส พหลกุลบุตร และทีมมะขามป้อม13 – 14 มิ.ย. 63
2ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Coaching Skills for Teachers) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QfqWNx25 คนดร.มณฑล สรไกรกิติกูลอ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์อ.ไพลิน จิรชัยสกุล27 – 28มิ.ย. 63
3จิตวิทยาเชิงบวกและการเรียนรู้(Positive Psychology and Learning) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2LVxlea25 คนนพ.พนม เกตุมานดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์4 – 5 ก.ค. 63
4การออกแบบประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเกม (Game Design For Experiential Learning) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/35mycMT40 คนทีม Deschooling Game18 – 19 ก.ค. 63
5คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2YV4ITE25 คนคุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์8 – 9 ส.ค. 63
6การประเมินเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Evaluation) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/36fboio40 คนรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง       29 – 30 ส.ค. 63
7เป็นครูคนใหม่ด้วยวิจัยในชั้นเรียน (To Be A Better Teacher by Conducting Classroom Action Research) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/35c27Xf25 คนผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ12 – 13 ก.ย. 63

รายวิชาเลือกเสรี (ตลาดวิชา)

ลำดับชื่อวิชารับวิทยากรกำหนด
1นพลักษณ์เรียนรู้ตัวตน คนทำงานสอนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/37sfAeP30 คนอ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์อ.ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุลอ.ดร.ลินดา เยห์อ.ดร.ปวีณา เเช่มช้อยอ.กานน คุมพ์ประพันธ์11 – 12 ก.ค. 63
2เวทมนตร์คาถาในการสร้างการเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย (Magical Classroom: meaningful learning) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2YVleTL30 คนดร.ปวีณา แช่มช้อยคุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร1 – 2ส.ค. 63
3ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Coaching Skills for Teachers) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/35hwlrQ30 คนดร.มณฑล สรไกรกิติกูลอ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์อ.ไพลิน จิรชัยสกุล8 – 9 ส.ค. 63
4ห้องเรียนแห่งรัก: เครื่องมือการสะท้อนตนและสร้างสรรค์พื้นที่ของความสุข(Self-Reflection & Dialogue) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2EkMukY30 คนคุณธนัญธร เปรมใจชื่น 15 – 16 ส.ค. 63
5ครูกล้าแสดง (Actor Teachers) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  http://bit.ly/2RUnLMv30 คนผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
อ.คอลิด มิดำ
22 – 23 ส.ค. 63
6คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2YV4ITE30 คนคุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์5 – 6ก.ย. 63
7การออกแบบประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเกม (Game Design For Experiential Learning) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/35mycMT30 คนทีม Deschooling Game19 – 20 ก.ย. 63
8ห้องเรียนแห่งการค้นพบ: ออกแบบการเรียนรู้ในความสนใจของผู้เรียนที่หลากหลายด้วย RBL อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QdBNHP30 คนทีมสถาบันรามจิตติ26 – 27 ก.ย. 63

โมดูล 3 : ครูคือกระบวนกร  จำนวน 20 ชั่วโมง

หลักพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย

ระยะเวลา : ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  2563
สถานที่ : โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ZInfD5

โมดูล 4 : ครูปล่อยแสง จำนวน 20 ชั่วโมง

นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำ ผ่านการจัดนิทรรศการ เวทีเสวนา  เวที EdTalk และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องย่อยโดยครูแกนนำรุ่น 2 สะท้อนการเรียนรู้  วางแผนต่อยอดขยายผลก่อการครูในพื้นที่ของตนเอง

ระยะเวลา : ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2QicHrn

*** รวมจำนวนชั่วโมงที่ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 80 ชั่วโมง ***

ผู้ประสานงานโครงการก่อการครู

คุณจิตตมาศ จิระสถิตย์พร (ออม) โครงการก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

 • โทร 094-6852793
 • อีเมล project.lsed@lsed.tu.ac.th

ภาคีเครือข่าย

 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต
 • มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
 • Deschooling Game – ความสนุกปลุกการเรียนรู้
 • inskru
 • สถาบันรามจิตติ
 • 7 Presents 
 • Blackbox

Your email address will not be published.