Korkankru

คลังความรู้ ด้านชุมชน หนังสือ

รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง1 min read

Reading Time: < 1 minutes การเดินทางของชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุงเป็นเหมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าและเกิดเรื่องราวระหว่างทางขึ้นมากมาย โดยมีปลายทางคือความสุขร่วมของคนในชุมชน Mar 23, 2021 < 1 min

รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง1 min read

Reading Time: < 1 minutes

การเดินทางของชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุงเป็นเหมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าและเกิดเรื่องราวระหว่างทางขึ้นมากมาย โดยมีปลายทางคือความสุขร่วมของคนในชุมชน

คำถามที่น่าสนใจคือ อะไรทำให้รถไฟสายนี้ เคลื่อนไปข้างหน้าได้ ?

ชวนหาคำตอบจาก หนังสือ รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง หนังสือที่มีสถานีต้นทางจากการทำงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่ได้เชื่อมร้อยองค์ความรู้และเครื่องมือเชิงวิชาการเข้าไปผสานร่วมกับแนวทางการดำเนินงานของผู้คนในชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี

ภายในเล่มนี้ บรรจุเนื้อหาว่าด้วยการถ่ายทอดถอดบทเรียนจากนักวิจัยที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ชุมชนริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มการทำงานของชุมชน ไปจนถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายใน สู่การสานพลังนำร่วมจากหลายภาคส่วน จนสามารถพัฒนามาเป็น ‘สถาบันการเรียนรู้ไทยเบิ้งโคกสลุงฯ’ ที่ได้กลั่นภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนออกมา

นอกจากการเดินทางบนรางเรื่องราวดังกล่าวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังบอกกล่าว ความสุขร่วมของคนในชุมชน ชวนรับฟังความฝันและปลายทางของชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง เป็นความฝันและปลายทางเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกแช่แข็งในมุมมองของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นความฝันที่ร่วมออกแบบจากผู้คนในพื้นที่เองอย่างมีพลวัต และขบวนรถไฟสายนี้จะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปบนเส้นทางของเวลา

ดาวน์โหลด E-BOOK คลิกได้ที่ภาพหน้าปก

Your email address will not be published.