Korkankru

อนุชาติ พวงสำลี

เมื่อพ่อแม่กลัวลูกโง่ และครูกลัวผู้บังคับบัญชา ‘ลูกศิษย์’ จึงเป็นแค่ ‘ลูกค้า’ ในระบบการศึกษาไทย

คลี่ออกมาเป็นฉากๆ อธิบายวงจรที่วนเวียนซ้ำซากทีละบรรทัด ทำไมระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองจึงทั้งกัดกร่อนโครงสร้าง และบอนไซให้สังคมไทยก้าวไปไหนไม่พ้น เบื้องล่างภูเขาน้ำแข็ง และใต้พรมผืนนั้นมีอะไรซุกซ่อนอยู่ เป็นอีกครั้งที่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉายภาพความผุพังของการศึกษา และเป็นอีกครั้งที่ต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมวิธีการแบบเดิมๆ ไม่เข้าท่า และถึงคราต้องบอกลามันเสียที นี่คือบทสนทนาที่ชวนปัดกวาดฝุ่นควันทางความคิด เพื่อร่วมกันเดินออกจากอุโมงค์ที่มืดมิดของการศึกษาไทย หากชิงชังการอยู่ในตรอกอันคับแคบ ย่อหน้าถัดจากนี้คือการพาออกไปสู่ลานกว้าง และแสงสว่างส่องถึง...

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

เวทีเสวนาผู้นำแหงอนาคต (Public Forum) ครั้งที่ ๒ เรื่อง “จิตวิญญาณผู้นำ: ก้าวใหม่ประเทศไทย”วันศุกร์ที่ ๒๙ สงหาคม๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ๑/๒ โรงแรมอสตนมักกะสัน (Eastin Hotel) [pdfjs-viewer...

เครือข่ายผู้นำภาคธุรกิจพบภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคตวางอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า วิกฤติการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและในอนาคตมีความสลับซับซ้อน และต้องการพลังของผู้คนจำนวนมากในการช่วยเหลือกันฟื้นฟูบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนไม่อาจสำเร็จได้โดย อัศวินขี่ม้าขาว ที่สังคมทั่วไปคาดหวัง เพราะองค์ความรู้ในโลกปัจจุบันบอกเราว่า เราต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งเราเชื่อมั่นทุกท่านมีศักยภาพผู้นำในตัวท่านเอง [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F55774b561b662998e640e24671fe40dc.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="4668" texts="Download PDF "]

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL1) ฉบับสรุป

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (ฉบับสรุป) วันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F3fb7d3419b774bda7a7ad029fb027386.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="3951"...

สรุปเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (CLX) ฉบับเต็ม

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี กล่าวถึงที่มาของเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และโครงการผู้นำแห่งอนาคตโดยเริ่มกล่าวถึงข้อค้นพบเรื่องการฟื้นฟูประเทศว่า ไม่ใช่มาจากการขาดแคลนทรัพยากรหรือชุดความคิดในการทำงานแต่ปมใหญ่มาจากการติดกับวาทกรรม “ผู้นำ” แบบอัศวินขี่ม้าขาวในขณะที่คำว่า“ภาวะการนำ” ซึ่งเป็นมากกว่าผู้นำและอาจสอดคล้องต่อการนำพาประเทศไปข้างหน้าในสมัยปัจจุบันได้ดีกว่าเก่า จึงเป็นที่มาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่มีภารกิจสามเรื่องหลัก คือ การทำองค์ความรู้เรื่องภาวะการนำให้เป็นที่ประจักษ์ โดยรวบรวมทบทวนวรรณกรรมต่างๆ และลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติการจริง สื่อสารกับสังคมเพื่อช่วยกันสร้างจินตนาการใหม่ต่อกระบวนการพัฒนา สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใคร่ครวญโจทย์ต่างๆ ในอดีต และมองไปในอนาคตข้างหน้า สรุปเวทรวมเรยนรผนากระบวนทศนใหมครงท1วันที่ 15-17 สิงหาคม...

สรุปเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (CLX) ฉบับสรุป

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี กล่าวถึงที่มาของเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และโครงการผู้นำแห่งอนาคตโดยเริ่มกล่าวถึงข้อค้นพบเรื่องการฟื้นฟูประเทศว่า ไม่ใช่มาจากการขาดแคลนทรัพยากรหรือชุดความคิดในการทำงานแต่ปมใหญ่มาจากการติดกับวาทกรรม “ผู้นำ” แบบอัศวินขี่ม้าขาวในขณะที่คำว่า“ภาวะการนำ” ซึ่งเป็นมากกว่าผู้นำและอาจสอดคล้องต่อการนำพาประเทศไปข้างหน้าในสมัยปัจจุบันได้ดีกว่าเก่า จึงเป็นที่มาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่มีภารกิจสามเรื่องหลัก คือ การทำองค์ความรู้เรื่องภาวะการนำให้เป็นที่ประจักษ์ โดยรวบรวมทบทวนวรรณกรรมต่างๆ และลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติการจริง สื่อสารกับสังคมเพื่อช่วยกันสร้างจินตนาการใหม่ต่อกระบวนการพัฒนา สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใคร่ครวญโจทย์ต่างๆ ในอดีต และมองไปในอนาคตข้างหน้า   [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F704f0b5773c13ee061764f8f3d3e4dc3.pdf"...

ผู้นำระนาดทุ้ม: บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ ก่อนจะเชื้อชวนให้เข้าไปถอดรหัสสภาวะการนำเชิงกลุ่มในสังคมไทย จากเรื่องระนาดทุ้มและตะกร้อวง และยืนยันว่า ปัจเจกภาพย่อมสัมพันธ์แนบแน่นกับสมุหภาพ เพราะผู้คนทั่วไปจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในแวดวงของผู้มีจิตใจสูง พร้อมจะให้โอกาสผู้อื่น และยอมรับว่ามีความต่างจากตนเอง