Korkankru

ผู้นำร่วมสร้างสุข

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน

การทำงานร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยกับภาคประชาสังคม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของโครงการผู้นำแห่งอนาคต สร้างให้เกิดพื้นที่ของบทสนทนาและเรื่องเล่าอย่างหลากหลายมุมเกี่ยวกับการทำงานวิจัยชุมชน ผันกลายมาเป็นบทเรียนและมุมมองใหม่ต่อตัวตน ความคิด ประสบการณ์ในการทำงานของนักวิจัยแต่ละคน ก่อร่างเป็นหนังสือ ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน ที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง    อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้มิได้เป็นหนังสือถอดบทเรียนการทำงานของนักวิจัย เพื่อสกัดเอาข้อมูลทางวิชาการอย่างแข็งขัน...

ทิชา ณ นคร: ไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็น ‘อาชญากร’ และสังคมมีส่วนทำร้ายพวกเขา

“ป้าอยากจะเริ่มต้นเรื่องราวของบ้านกาญจนาฯ ตรงที่ว่า เรามีคนที่ถูกลืม ถูกเท ถูกทิ้งในสังคมไทยมากมายมหาศาล ซึ่งจากการถูกทิ้งของสังคม มันผลักดันให้เขาต้องไปอยู่ในมุมที่อับ หลังชนฝาและในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ถ้าไม่ฆ่าตัวตาย ก็ต้องฆ่าคนอื่น” มันคือบางถ้อยคำจากหัวข้อ 'สังคมไทยทำร้ายเด็กอย่างไร' เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH) โมดูล...

เปิดรับสมัคร เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข

เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH) ภายใต้โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สานพลังเครือข่ายผู้นำร่วมสร้างสุข คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักการและเหตุผล ประเทศไทยกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ เมื่อประชาชนตื่นตัวและสนใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองมากขึ้น...